Salta el contingut

Activitats

Crearem dos tipus d'activitats noves per registrar en un primer moment el contacte d'una persona que mostra interès en ser voluntària de l'organització i, en un segon moment, l'entrevista prèvia amb la persona interessada que ha de servir per poder-ne valorar la incorporació com a voluntària. Les identificarem com a «[Voluntariat] Persona interessada» i «[Voluntariat] Entrevista d'acollida i valoració» respectivament.

[Voluntariat] Persona interessada

Descripció

Primer contacte d'una persona amb interès d'establir una col·laboració de voluntariat amb l'organització .

Camps personalitzats - Interès en voluntariat

 • Àmbit/s de voluntariat d'interès -

  Selecció múltiple - llistat personalitzat per entitat

 • Disponibilitat - Disponibilitat de la persona per col·laborar amb l'organització (dies de la setmana, horaris, temps, freqüència, etc.)

  Resposta oberta

 • Com ens has conegut?

  Selecció múltiple - Amic, familiar o conegut vinculat amb l'organització; Amic, familiar o conegut NO vinculat amb l'organització; Derivació des d'una altra organització; Web i/o xarxes socials; Mitjans de comunicació; Cursos, xerrades o similars; Altres

 • Motivació, expectatives i altres comentaris

  Resposta oberta

Estats

«Pendent de revisar» i «Completat»

Quan es rep la sol·licitud de voluntariat a través del formulari web, l'estat de l'activitat es posa com a «Pendent de revisar». Un cop el responsable d'acollida revisa l'activitat marca l'estat com a «Completat» i pot programar, si s'escau, la següent activitat de «[Voluntariat] Entrevista d'acollida i valoració».

[Voluntariat] Entrevista d'acollida i valoració

Descripció

Entrevista amb una persona interessada en col·laborar com a voluntari de l'organització i valoració del seu resultat.

Camps personalitzats - Entrevista voluntariat

 • Com ens has conegut? *

 • Com ens has conegut? (observacions)

  Resposta oberta

 • Qui deriva? - Si s'escau indiqueu quina persona o organització ha derivat a la persona interessada en el voluntariat.

  Selecció contacte CiviCRM

 • Situació laboral

  • Ocupats: Són les persones de 16 i més anys que durant la setmana de referència, han estat treballant - al menys durant una hora- per compte aliè (assalariats) o han exercit una activitat per compte propi.

  • Aturats: Es consideren aturades, les persones de 16 o més anys que durant la setmana de referència han estat sense treball, estan disponibles per treballar i estan cercant activament treball.

  • Inactius: Abasta a les persones de 16 o més anys no classificades com ocupades o aturades durant la setmana de referència. Comprèn les següents categories: Persones que s'ocupen de la seva llar, estudiants, jubilats o retirats, altres pensionistes, incapacitats per treballar i altres situacions.

  Selecció - Ocupat; Aturat; Inactiu.

 • Observacions situació laboral

  Resposta oberta

 • Àmbit/s de voluntariat d'interès *

 • Experiència en el/s àmbits de voluntariat d'interès

  Resposta oberta

 • Nivell d'estudis **

 • Titulacions superiors o professionals **

 • Professió **

 • Competències **

 • Disponibilitat *

 • Motivació, expectatives i altres comentaris *

 • Valoració de l'entrevista - Acord arribat amb la persona en finalitzar l'entrevista.

  Selecció - Incorporació immediata; Pendent d'incorporació; No es preveu la incorporació.

 • Valoració de l'entrevista (observacions)

  Resposta oberta

Camps idèntics als de l'activitat «[Voluntariat] Persona interessada» amb l'objectiu de validar-ne les dades i modificar-les i/o complementar-les si s'escau.

* Camps idèntics als del «Perfil del voluntari» amb l'objectiu de consolidar aquests camps a la fitxa del contacte quan la persona s'incorpori com a voluntari a l'organització.

Estats

«Programat», «Pendent de revisar» i «Completat»

Quan es concerta l'entrevista l'estat de l'activitat es posa com a «Programat». Un cop s'ha dut a terme l'entrevista es deixa l'estat de l'activitat com a «Pendent de revisar» si és que cal fer-ne un seguiment o la persona està pendent encara d'incorporar-se com a voluntària. L'estat «Completat» es reserva per quan la persona ja s'ha incorporat com a voluntària o bé quan no es preveu la seva incorporació.

[Voluntariat] Registre de seguiment a voluntaris

Descripció

Registre d'una activitat de seguiment a una persona voluntària.

Camps personalitzats - Seguiment voluntaris

 • Modalitat

  Selecció - Presencial; Trucada; Correu electrònic; Altres

 • Convocant - Persona qui convoca el seguiment

  Contacte de referència

 • Temes tractats

  Resposta oberta

 • Acords

  Resposta oberta

Registre de situació laboral

Vegeu CiviCRM > Activitats > Registre de situació laboral.

Estats

«Completat»