Salta el contingut

Integració Stockcrowd (EN DESENVOLUPAMENT)

Strockcrowd és una plataforma de captació de fons. Aquesta plataforma ens permet exportar en el moment que vulguem un llistat amb les dades dels donatius per a cada campanya que tinguem definida.

En aquesta pàgina establim alguns dels circuits que ens han de permetre importar aquesta informació al CiviCRM.

Importació de donants

Un cop ens descarreguem el full de càlcul de la campanya de la qual volem importar donacions d'Stockcrowd ens caldrà fer d'entrada la següent segmentació.

  • Seleccionar les donacions que volem importar (potser ens interessa filtrar a partir d'una data determinada, columna Fecha Confirmación).
  • Separar les donacions de caràcter puntual dels de caràcter periòdic (columna Tipo de donación que pot ser Donación puntual o Donación periòdica)
  • Separar les donacions de persones i organitzacions (columna Tipo de persona que pot ser Persona física de Persona jurídica).
  • Separar els que volen rebre comunicacions dels que no (columna Acepta comunicaciones que pot ser 1 en cas afirmatiu 0 altrament)

Importació de donants puntuals

Haurem de preparar un CSV de persones i un altre d'organitzacions que contingui les donacions puntuals que volem importar.

A continuació definim la relació de camps que venen d'Stockcrowd i la seva correspondència amb els de CiviCRM.

Fecha de la Transacción =>

Número de Pedido => Identificació de transacció

Importe =>

Nombre del Inversor => Nom del contacte

Apellidos del Inversor => Cognoms del contacte

Razón Social => ``

Teléfono => Cal separar els telèfons mòbils i fixs en dues columnes

Correo Electrónico => Correu electrònic

Dirección Postal =>

Código Postal =>

Ciudad =>

Provincia =>

País =>

Número de documento => NIF CIF

Acepta comunicaciones => Afegir al grup butlletí

Fundraiser =>

Totes les contribucions han de quedar associades a la campanya i pàgina de contribució corresponent.