Salta el contingut

Activitats

Les activitats són un concepte clau en el CiviCRM que ofereixen la possibilitat de registrar i visualitzar la història de les interaccions entre l'entitat i els seus contactes. Per definició, les activitats succeeixen en un moment específic en el temps, involucren almenys a un contacte i poden ser assignades a algun treballador de l'entitat o voluntari.

Les activitats estan vinculades a un o més programes o departaments de l'entitat. Recollirem aquesta informació en un camp personalitzat.

Estats d'activitat

Una activitat per defecte té els següents possibles estats:

 • Programat (una activitat es pot deixar programada per una data futura marcant-la com a programada)
 • Completat (l'activitat ja s'ha realitzat)
 • Cancel·lat (l'activitat s'havia programat i s'ha cancel·lat)
 • Missatge deixat
 • Inassumible
 • No requerit

Afegim un nou estat d'activitat que ens permeti marcar una activitat com a pendent de revisar:

 • Pendent de revisar (és necessari completar o revisar algun camp abans de deixar l'activitat com a completada)

Activitats amb contactes

 • Canvi d'adreça: * Registre d'un canvi d'adreça d'un contacte.

 • Col·laboració esporàdica: Registre d'una col·laboració esporàdica amb algun voluntari, tallerista o professional que fa alguna xerrada, taller o altre activitat no directament relacionada amb els projectes i cursos de l'entitat.

 • Coordinació [gestió i administració]: * Coordinació amb un contacte amb contingut sensible o privat només accessible per a perfils administradors.

Activitats amb usuaris

Infants / Joves i Adults infància del mòdul infància.

Adults del mòdul adults.

 • Acollida: * Registre d'una acollida d'un usuari a l'entitat amb o sense derivació.

 • Derivació: * Registre d'una derivació d'un usuari de l'entitat cap a una altra organització.

 • Migració: * Registre d'un desplaçament migratori d'un usuari de l'entitat.

Activitats amb usuaris adults

Adults infància del mòdul infància..

Adults del mòdul adults.

 • Registre de situació laboral: * Registre de situació laboral d'un usuari de l'entitat adult.

* Les activitats marcades amb un asterisc tenen definits camps personalitzats.

Camps personalitzats d'activitats

Activitats vinculades als programes o departaments de l'entitat

Vinculació a programes o departaments de l'entitat (activitats)

 • Programa o departament - Programa o departament al qual queda vinculada l'activitat.

  Selecció múltiple - llistat personalitzat per entitat

Canvi d'adreça

Canvi d'adreça

 • Adreça antiga

  Àrea de text

Coordinació [gestió i administració]

Coordinació

 • Modalitat

  Selecció - Presencial; Trucada; Correu electrònic; Altres

 • Convocant - Persona qui convoca la coordinació

  Contacte de referència

 • Temes tractats

  Àrea de text

 • Acords

  Àrea de text

Acollida

Derivació acollida

 • Derivació - L'usuari/ària ve derivat per una altra organització o per algun professional?

  Resposta Sí/No

 • Organització - En cas de derivació indiqueu, si s'escau, l'organització que el deriva.

  Contacte de referència (organització)

 • Contacte - En cas de derivació indiqueu, si s'escau, el professional que el deriva.

  Contacte de referència (professional)

 • Motius - Indiqueu, si s'escau, els motius i detalls de la derivació.

  Àrea de text

Derivació

Derivació

 • Organització - Indiqueu l'entitat a la qual se'l deriva.

  Contacte de referència (organització)

 • Motius - Indiqueu els motius de la derivació.

  Àrea de text

Migració

Migració

 • País d'orígen - Especifiqueu quin és el país origen de la migració.

  Selecció de país

 • Lloc d'origen - Especifiqueu quina és la població o regió origen de la migració.

  Text

 • País de destí - Especifiqueu quin és el país destí de la migració.

  Selecció de país

 • Lloc de destí - Especifiqueu quina és la població o regió destí de la migració.

  Text

Registre de situació laboral

Situació laboral registrada

 • Situació laboral -

  Ocupats: Són les persones de 16 i més anys que durant la setmana de referència, han estat treballant – al menys durant una hora- per compte aliè (assalariats) o han exercit una activitat per compte propi.

  Aturats: Es consideren aturades, les persones de 16 o més anys que durant la setmana de referència han estat sense treball, estan disponibles per treballar i estan cercant activament treball.

  Inactius: Abasta a les persones de 16 o més anys no classificades com ocupades o aturades durant la setmana de referència. Comprèn les següents categories: Persones que s'ocupen de la seva llar, estudiants, jubilats o retirats, altres pensionistes, incapacitats per treballar i altres situacions.

  Selecció - Ocupat; Aturat; Inactiu

 • CV

  Fitxer

 • Observacions situació laboral

  Àrea de text