Salta el contingut

Activitats

Vegeu més informació sobre les activitats a CiviCRM > Activitats.

En aquest apartat definirem un seguit d'activitats que ens permetran definir diferents processos que involucren als diferents tipus de contactes dels programes d'infància de l'entitat.

Infant / Jove

 • Registre de documentació: * Registre de documentació d'un infant o jove. La documentació aportada en aquest registre deixa obsoleta la documentació aportada en registres anteriors.
 • Registre d'autoritzacions: * Registre d'autoritzacions d'un infant o jove. Les autoritzacions aportades en aquest registre deixen obsoletes les autoritzacions aportades en registres anteriors.
 • Registre de resultats acadèmics: * Registre de resultats acadèmics d'un infant o jove.
 • Registre expedient acadèmic: Registre d'expedient acadèmic d'un infant o jove.
 • Registre situació menjador escolar: * Registre de situació en el menjador escolar d'un infant / jove.
 • Entrega xecs CPI: * Registre d'una entrega de xecs a l'infant o jove del programa de la CaixaProinfància.
 • Observació de salut: Registre d'una observació relativa a la salut de l'infant o jove.
 • Observació d'escolarització: Registre d'una observació relativa a l'escolarització d'un infant o jove.
 • Registre d'activitats extraescolars: Registre de la realització d'activitats extraescolars per part d'un infant o jove. Un registre d'activitats extraescolars nou deixa obsolet un registre antic.
 • Registre de seguiment/coordinació: * Registre de seguiment/coordinació d'un infant o jove amb un o més contactes relacionats directa o indirectament amb aquest infant o jove.
 • Rep atenció psicoterapèutica: * Registre d'una sessió d'atenció psicoterapèutica d'un infant o jove o d'un adult - infància.
 • Registre de documentació CPI: *

Adult - Infància

 • Registre de documentació: * Registre de documentació d'un adult infància. La documentació aportada en aquest registre deixa obsoleta la documentació aportada en registres anteriors.
 • Registre de situació econòmica - ingressos: * Registre de situació econòmica d'un adult - infància.
 • Rep atenció psicoterapèutica: * Registre d'una sessió d'atenció psicoterapèutica d'un infant o jove o d'un adult - infància.

Unitat familiar i de convivència

 • Registre de documentació: * Registre de documentació d'una UFC. La documentació aportada en aquest registre deixa obsoleta la documentació aportada en registres anteriors.
 • Registre de justificant de percepció de serveis CPI: * Registre de justificant de percepció de serveis Caixa ProInfància durant el curs. El justificant pot ser aportat en nom d'un infant o jove o bé dels infants o joves d'una Unitat Familiar i de Convivència.
 • Registre de situació econòmica - despeses: * Registre de situació econòmica d'una Unitat Familiar i de Convivència.
 • Registre de seguiment familiar: * Registre de seguiment d'una Unitat Familiar i de Convivència.
 • Intervenció educativa: * Registre d'una intervenció educativa centrada en una Unitat Familiar i de Convivència.

Si es desitja registrar algun tipus d'activitat o comentari que no queda contemplat en aquest funcional d'activitats, sempre es pot afegir l'observació com una nota adjunta al contacte. Les notes, de la mateixa manera que les activitats permeten l'adjunció de fitxers. També permet definir-ne la privacitat, o bé per a tothom, o bé només per l'autor i els usuaris amb permís per veure totes les notes.

Ex. nota - Preferències de comunicació: nota on es recullen les preferències de comunicació d'un contacte, com trucar al pare, trucar a la germana, trucar a la feina de la mare els matins, etc.

* Les activitats marcades amb un asterisc tenen definits camps personalitzats.

Camps personalitzats

Vegeu més camps personalitzats de les activitats a CiviCRM > Activitats > Camps personalitzats.

Registre de documentació [Infant/Jove]

Documentació registrada infant/jove

La documentació aportada en aquest registre deixa obsoleta la documentació aportada en registres anteriors.

 • NIF, NIE o passaport - Document d'identitat de l'infant o jove.

  Resposta Sí/No

 • NIF, NIE o passaport (fitxer)

  Fitxer

 • Targeta sanitària

  Resposta Sí/No

 • Targeta sanitària (fitxer)

  Fitxer

 • Carnet de vacunacions

  Resposta Sí/No

 • Carnet de vacunacions (fitxer)

  Fitxer

Registre de documentació [Adult - infància]

Documentació registrada adult/infància

La documentació aportada en aquest registre deixa obsoleta la documentació aportada en registres anteriors.

 • NIF, NIE o passaport - Document d'identitat de l'adult - infància.

  Resposta Sí/No

 • NIF, NIE o passaport (fitxer)

  Fitxer

 • Document de custòdia - Document que acredita la custòdia de l'infant o jove.

  Resposta Sí/No

 • Document de custòdia (fitxer)

  Fitxer

Registre de documentació [UFC]

Documentació registrada - UFC

La documentació aportada en aquest registre deixa obsoleta la documentació aportada en registres anteriors.

 • Llibre de família i certificats de naixement - El llibre de família complet i els certificats de naixement de tots els fills.

  Resposta Sí/No

 • Llibre de família i certificats de naixement (fitxer) - En cas d'estar format per més d'un document podeu pujar-los en un fitxer comprimit.

  Fitxer

 • Certificat de convivència

  Resposta Sí/No

 • Certificat de convivència (fitxer)

  Fitxer

Registre d'autoritzacions

Autoritzacions registrades

Les autoritzacions aportades en aquest registre deixen obsoletes les autoritzacions aportades en registres anteriors.

 • Autorització per tornar sol - L'infant o jove té autorització per tornar sol.

  Resposta Sí/No

 • Autorització per tornar sol (fitxer)

  Fitxer

 • Autorització recollida d'infants - L'infant o jove té autorització per tornar acompanyat. En cas afirmatiu caldrà definir a l'apartat de relacions la persona o persones que tenen autorització per recollir l'infant o jove a l'entitat.

  Resposta Sí/No

 • Autorització recollida d'infants (fitxer)

  Fitxer

 • Autorització recollida d'informes escolars - Es té autorització per rebre de l'escola els informes escolars de l'infant o jove.

  Resposta Sí/No

 • Autorització recollida d'informes escolars (fitxer)

  Fitxer

 • Autorització per administració de medicació - Es té autorització per administrar medicaments a l'infant o jove en cas de necessitat.

  Resposta Sí/No

 • Autorització per administració de medicació (fitxer)

  Fitxer

 • Autorització per atenció psicològica - Es té autorització per proporcionar atenció psicològica especialitzada a l'infant o jove.

  Resposta Sí/No

 • Autorització per atenció psicològica (fitxer)

  Fitxer

 • Altres autoritzacions - Es té autorització per traslladar el nen en vehicle particular en cas de necessitat i/o prendre decisions mèdiques que calgui adoptar, en cas d'extrema urgència, sota decisió facultativa pertinent i/o a l'ús de la veu i la imatge.

  Selecció múltiple - Autorització trasllat en vehicle; Autorització urgència mèdica; Autorització imatge i veu

 • Altres autoritzacions (fitxer)

  Fitxer

Registre de resultats acadèmics

Resultats acadèmics registrats

 • Trimestre

  Selecció - 1r trimestre; 2n trimestre; 3r trimestre

Registre situació menjador escolar

Situació menjador escolar registrada

 • Dina al centre educatiu

  Resposta Sí/No

 • Beca menjador - És beneficiari d'una beca menjador?

  Selecció - No; Mitja; Completa

Entrega xecs CPI

Xecs CPI

 • Equipació escolar - Se li fa entrega d'un xec d'equipació escolar?

  Resposta Sí/No

 • Codi equipació escolar - Codi del xec

  Text

 • Alimentació infantil - Se li fa entrega d'un xec d'alimentació infantil?

  Resposta Sí/No

 • Codi alimentació infantil - Codi del xec

  Text

 • Ulleres i audífons - Se li fa entrega d'un xec d'ulleres i audífons?

  Resposta Sí/No

 • Codi ulleres i audífons - Codi del xec

  Text

 • Higiene infantil - Se li fa entrega d'un xec d'higiene infantil?

  Resposta Sí/No

 • Codi higiene infantil - Codi del xec

  Text

 • Acusament de percepció de xecs CPI - Justificant digitalitzat dels xecs CPI percebuts en l'entrega per l'infant o jove.

  Fitxer

Registre de seguiment/coordinació

Seguiment infant / jove

 • Modalitat

  Selecció - Presencial; Trucada; Correu electrònic; Altres

 • Convocant - Persona qui convoca el seguiment

  Contacte de referència (contactes infància i equip professional)

 • Temes tractats

  Àrea de text

 • Acords

  Àrea de text

Rep atenció psicoterapèutica

Seguiment psicoterapèutic

 • Psicòleg

  Contacte de referència (Psicòleg)

 • Observacions

  Àrea de text

Registre de documentació CPI

Documentació CPI

 • Tipus de document

  Selecció

 • Document

  Fitxer

 • Firma - Indiqueu qui firma el document.

  Contacte de referència (contactes infància)

 • Curs - Indiqueu a quin curs es correspon el document presentat.

  Selecció - 2012/2013; 2013/2014; 2014/2015; 2015/2016; 2016/2017

Registre de situació econòmica - ingressos

Ingressos registrats

Conjunt d'ingressos declarats per l'adult - infància.

 • Percep algun tipus d'ingrés

  Resposta Sí/No

 • Aporta documentació nòmines - Última nòmina mensual o més si disposa d'elles.

  Resposta Sí/No

 • Documentació nòmines - Si ha aportat la documentació conforme percep algun tipus d'ingrés per nòmina podeu adjuntar-la.

  Fitxer

 • Número de pagues - Si ha aportat la documentació conforme percep algun tipus d'ingrés per nòmina i s'escau, indiqueu el nombre de pagues.

  Selecció - no aplica; 12; 14

 • Ingressos nòmines - Si ha aportat la documentació conforme percep algun tipus d'ingrés per nòmina, indiqueu la suma d'aquests ingressos.

  Diners

 • Observacions nòmines

  Àrea de text

 • Aporta documentació SOC o SEPE - Aporta documentació conforme percep algun tipus de prestació del Servei d'Ocupació de Catalunya o del Servicio Público de Empleo Estatal.

  Resposta Sí/No

 • Documentació SOC o SEPE - Si ha aportat la documentació conforme percep algun tipus de prestació del Servei d'Ocupació de Catalunya o del Servicio Público de Empleo Estatal podeu adjuntar-la.

  Fitxer

 • Ingressos SOC o SEPE - Si ha aportat la documentació conforme percep algun tipus de prestació del Servei d'Ocupació de Catalunya o del Servicio Público de Empleo Estatal indiqueu la suma d'aquestes prestacions.

  Diners

 • Observacions SOC o SEPE

  Àrea de text

 • Aporta documentació seguretat social - Aporta documentació conforme percep algun tipus de prestació de la seguretat social? Per exemple, jubilació, pensions, etc.

  Resposta Sí/No

 • Documentació seguretat social - Si ha aportat documentació conforme percep algun tipus de prestació de la seguretat social podeu adjuntar-la.

  Fitxer

 • Ingressos seguretat social - Si ha aportat documentació conforme percep algun tipus de prestació de la seguretat social indiqueu la suma d'aquestes prestacions.

  Diners

 • Observacions seguretat social

  Àrea de text

 • Aporta documentació PIRMI - Aporta documentació conforme percep algun tipus de prestació per renda mínima d'inserció?

  Resposta Sí/No

 • Documentació PIRMI - Si ha aportat la documentació conforme percep algun tipus de prestació per renda mínima d'inserció podeu adjuntar-la.

  Fitxer

 • Ingressos PIRMI - Si ha aportat la documentació conforme percep algun tipus de prestació per renda mínima d'inserció indiqueu la suma d'aquestes prestacions.

  Diners

 • Observacions PIRMI

  Àrea de text

 • Aporta documentació serveis socials - Aporta documentació conforme percep algun tipus de prestació dels serveis socials?

  Resposta Sí/No

 • Documentació serveis socials - Si ha aportat documentació conforme percep algun tipus de prestació dels serveis socials podeu adjuntar-la.

  Fitxer

 • Ingressos serveis socials - Si ha aportat documentació conforme percep algun tipus de prestació dels serveis socials indiqueu la suma d'aquestes prestacions.

  Diners

 • Observacions serveis socials

  Àrea de text

 • Aporta documentació declaració jurada - Aporta documentació de declaració jurada sobre els ingressos que percep? Certificat conforme no s'estan percebent prestacions públiques de ningún tipus i/o declaració jurada d'ingressos.

  Resposta Sí/No

 • Documentació declaració jurada - Si ha aportat documentació de declaració jurada sobre els ingressos que percep podeu adjuntar-la.

  Fitxer

 • Ingressos declaració jurada - Si ha aportat documentació de declaració jurada sobre els ingressos que percep indiqueu la suma d'aquests ingressos.

  Diners

 • Observacions declaració jurada

  Àrea de text

 • Aporta altra documentació - Aporta altra documentació conforme percep altres tipus d'ingressos? Per exemple, ingressos d'autònom (última declaració trimestral de retencions i ingressos a compte), manutenció de menors (resolució judicial amb la cuantía mensual a ingressar), etc...

  Resposta Sí/No

 • Altra documentació - Si ha aportat altra documentació conforme percep altres tipus d'ingressos podeu adjuntar-la.

  Fitxer

 • Altres ingressos - Si ha aportat altra documentació conforme percep altres tipus d'ingressos indiqueu la suma d'aquests.

  Diners

 • Altres observacions

  Àrea de text

 • Aporta documentació Renta - Aporta la declaració de la Renta anual?

  Resposta Sí/No

 • Documentació Renta - Si ha aportat la declaració de la Renta anual podeu adjuntar-la.

  Fitxer

 • Observacions Renta

  Àrea de text

Registre de situació econòmica - despeses

Despeses registrades

 • Tipus d'habitatge

  Selecció - Propietat; Lloguer; Lloguer parcial; Altres

 • Tipus despeses habitatge - Si ha aportat la documentació conforme percep algun tipus d'ingrés per nòmina podeu adjuntar-la.

  Selecció - Hipoteca; Lloguer; Cap

 • Despeses habitatges - Si té despeses relacionades amb l'habitatge (no les relacionades amb els subministraments) indiqueu-ne la suma.

  Diners

 • Altres tipus de despeses o deutes fixos

  Diners

 • Observacions despeses

  Àrea de text

Registre de seguiment familiar

Seguiment familiar

 • Modalitat

  Selecció - Presencial; Trucada; Correu electrònic; Altres

 • Convocant - Persona qui convoca el seguiment

  Contacte de referència (contactes infància i equip professional)

 • Temes tractats

  Àrea de text

 • Acords

  Àrea de text

Intervenció educativa

Intervenció educativa

 • Modalitat

  Selecció - Visita a domicili; Suport matinal; Trucada;

 • Informe de la intervenció

  Àrea de text